Algemene Voorwaarden

Nederlandse Kappersakademie hanteert de Algemene Voorwaarden Consument voor Particulier Onderwijs en Opleidingen NRTO. Deze voorwaarden kunt u hier raadplegen. Ten aanzien van artikel 5 (annulering) en artikel 6 (beëindiging van de overeenkomst), wijkt de Nederlandse Kappersakademie in haar onderwijsovereenkomst af van de Algemene Voorwaarden ten gunste van de consument. Hiervoor zijn de volgende artikelen opgenomen in de onderwijsovereenkomst (Wet Educatie en Beroepsonderwijs art 8.1.1, 8.1.3).

7.7 Annulering van de opleiding
1. Annulering voordat de opleiding is begonnen, dient schriftelijk per aangetekende brief te geschieden. Als datum van annulering geldt de datum van de poststempel op de aangetekend brief waarin de annulering van de Onderwijsovereenkomst wordt kenbaar gemaakt door de cursist.
2. Bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de opleiding/cursus is de cursist 10% van het
overeengekomen lesgeld verschuldigd, met een minimum van EUR 50.
3.  Bij annulering tussen twee maanden en één maand voor aanvang van de opleiding/cursus is de Cursist 25% van het overeengekomen lesgeld verschuldigd, met een minimum van EUR 50.
4. Bij annulering korter dan één maand voor aanvang van de opleiding/cursus is de Cursist 50% van het overeengekomen lesgeld verschuldigd, met een minimum van EUR 50.
5. Kosteloos annuleren van de Onderwijsovereenkomst voor de dagopleiding is alleen mogelijk door Cursisten die het centraal landelijk eindexamen niet hebben behaald en hierdoor niet voldoen aan de toelatingseisen voor de dagopleiding. De Cursist dient hiervoor een officieel bewijs van deelname aan het centraal landelijk eindexamen te overleggen.
6. Bij annulering van de Onderwijsovereenkomst is een eventueel verleende korting op het overeengekomen lesgeld niet van toepassing.

7.8 Beëindiging van de opleiding

1. De cursist kan een voor bepaalde tijd gesloten Onderwijsovereenkomst te allen tijde opzeggen.
2. Opzegging van de Onderwijsovereenkomst gedurende de opleiding/cursus, dient schriftelijk per aangetekende brief te geschieden. Als datum van beëindiging geldt de datum van de poststempel op de aangetekende brief waarin de beëindiging van de Onderwijsovereenkomst wordt kenbaar gemaakt door de cursist en gaat in op de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand.
3. Bij tussentijdse beëindiging van de Onderwijsovereenkomst – ongeacht de reden van opzegging – vindt geen restitutie plaats van reeds betaald of nog verschuldigd lesgeld. De mate waarin de opleiding door de Cursist is gevolgd of voltooid, is voor de verschuldigdheid van het lesgeld niet relevant, aangezien voor de cursist bij aanvang een opleidingsplaats wordt vrijgehouden en NKA bij aanvang van de opleiding een groot deel van de vaste kosten maakt. Indien met de Cursist een betalingsregeling voor het lesgeld is getroffen, wordt deze betalingsregeling in beginsel voortgezet, tenzij Partijen anders overeenkomen. Wel ontvangt de Cursist in geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst een korting van € 40,- per maand dat de MBO-opleiding eerder eindigt, tot een maximum van in totaal € 910,-. Voor de opleidingen Hairstylist I, II, Masterclass Lang Haar en Make-up Artist geldt dat de Cursist in geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst een korting ontvangt van € 20,- per maand dat de avondopleiding eerder eindigt, tot een maximum van in totaal €165,- voor de opleiding Hairstylist I, II, en Make-up Artist. De maximum korting voor de Masterclass Lang Haar bedraagt € 90,-. Deze korting heeft betrekking op de besparing op lesmiddelen die de NKA realiseert als gevolg van de tussentijdse beëindiging. Indien het lesgeld reeds volledig is voldaan, zal deze korting binnen 30 dagen na beëindiging aan de Cursist worden voldaan. Indien het lesgeld nog niet (volledig) is voldaan en/ of er een betalingsregeling is getroffen, wordt deze korting verrekend met de laatst verschuldigde termijn.
4. Bij tussentijdse beëindiging van de Onderwijsovereenkomst is een eventueel verleende korting op het overeengekomen lesgeld niet van toepassing.
5. Reeds betaalde examengelden die betrekking hebben op het betreffende studiejaar worden nimmer gerestitueerd.

Algemene Voorwaarden Website Nederlandse Kappersakademie

Let op! Lees deze mededeling aandachtig door voordat u de site gebruikt. Hierin wordt het gebruik geregeld dat u maakt van de site en al het materiaal op de site.

Algemeen
Deze site is alleen bestemd voor personen die zich in Nederland bevinden, en informatie over producten, diensten en acties geldt alleen binnen dit land. Deze website is niet gericht tot personen die zich elders bevinden. Door toegang te zoeken tot de site accepteert u dat u bent gebonden aan deze gebruiksvoorwaarden, dus u dient deze gebruiksvoorwaarden elke keer als u de site benadert, opnieuw te bekijken. Als u niet bereid bent om het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden in acht te nemen, zie dan af van het gebruik van deze site. Deze website (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door ons. U komt met ons overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien of zouden kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze site.  Er wordt geen verklaring of garantie gegeven dat het materiaal op deze site geldt voor, beschikbaar is of relevant is voor andere landen.

Copyright (auteursrecht) / Intellectuele eigendomsrechten
Copyright. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van ons en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. Het is u toegestaan deze site door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder andere mensen, doch in alle gevallen alleen voor informatieve doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyright-vermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie van welk deel van de site dan ook mag worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar een andere site, het opnemen ervan in een andere site (‘framing’) of het koppelen van andere sites aan deze site, tenzij hiertoe vooraf toestemming is verleend. Noch enige licentie, noch enig ander recht wordt verleend. Alle op deze site afgebeelde merken zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door ons en de aan haar gelieerde bedrijven. Gebruik van enig merk afgebeeld op deze site is strikt verboden, tenzij wij hiertoe vooraf onze schriftelijke toestemming hebben verleend.

Verkrijgbaarheid van producten
Verwijzingen op de site naar producten of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van dat product of die dienst. Voor de aankoop van een bepaald product of een bepaalde dienst dient gedetailleerd advies betreffende de verkrijgbaarheid en geschiktheid ervan te worden ingewonnen.

Inhoud
De informatie op deze site is te goeder trouw opgenomen, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. De informatie op deze site vormt geen medisch, juridisch of beleggingsadvies. Elke aansprakelijkheid van deze site, de aan haar gelieerde bedrijven en functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers van ons en de aan haar gelieerde bedrijven, voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site of een andere aan de site gekoppelde site, met inbegrip van, doch niet uitsluitend, winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade wordt, voorzover juridisch toegestaan, uitgesloten.

Veranderingen in de Gebruiksvoorwaarden en de site
Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze site aan te brengen of de toegang tot deze site te beëindigen op de wijze en op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten.

Aan de site gekoppelde sites (gelinkte sites)
Op verschillende plaatsen op de gehele site kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere internet sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat ons bedrijf verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Hoewel wij ernaar streven dat verwezen wordt naar voor u interessante sites, zijn noch ons bedrijf, noch de aan ons gelieerde bedrijven, noch zijn of hun functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze andere sites of daarin opgenomen informatie, die niet wordt gecontroleerd of onderschreven door ons bedrijf of de aan ons gelieerde bedrijven. Indien u op enig moment merkt dat u toegang tot een andere site hebt gekregen, kunt u naar
deze site terugkeren door op de ‘backwards’-pijl te klikken, of door het domeinadres van ons bedrijf in te toetsen.

Door u verstrekte informatie
Door informatie aan ons te verstrekken of ons materiaal toe te zenden stemt u ermee in dat wij deze informatie en deze materialen mogen gebruiken en dat gebruik door ons geen inbreuk inhoudt op de rechten van derden. Op gedeelten van de site die informatie bevatten die door andere gebruikers van de site is vermeld, hebben wij geen controle. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dergelijke informatie. Wij behouden ons het recht voor dergelijke informatie zonder voorafgaande mededeling op elk door ons gewenst tijdstip naar ons eigen goeddunken te redigeren of van de site te verwijderen.

Bescherming persoonsgegevens
Persoonsgegevens die u ons via deze site verstrekt worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met ons Privacy Verklaring. Leest u het Privacy Statement zorgvuldig voordat u ons informatie verstrekt.

Contact
Indien u een vraag of klacht heeft over deze site, neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 0800-0123 of per e-mail info@kappersakademie.nl.