fbpx

Privacy

PRIVACYREGLEMENT NKA

Opleidingsinstituut Nederlandse Kappersakademie B.V. (NKA) verzamelt in het kader van haar activiteiten persoonsgegevens van Cursisten en bezoekers van haar websites. NKA is gevestigd aan de Mariniersweg 149 (3011 NK) te Rotterdam. NKA gaat zorgvuldig met uw gegevens om, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. In dit privacyreglement beschrijven wij welke gegevens wij van u verwerken, hoe we dat doen en hoe u hiertegen bezwaar kunt maken. Dit Privacyreglement kan van tijd tot tijd wijzigen. 

1. WANNEER IS DIT PRIVACYREGLEMENT VAN TOEPASSING?
1.1 Dit Privacyreglement is van toepassing op alle persoonsgegevens die NKA van u verwerkt in het kader van de uitvoering van de activiteiten van NKA op de markt
brengt, inclusief de gegevens van bezoekers van de websites van NKA.
1.2 Waar in dit Privacyreglement in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) genoemde begrippen worden gebruikt, dan hebben zij de in de WBP genoemde
betekenis. In dit Privacyreglement wordt onder “Cursist” verstaan, een persoon die een door NKA aangeboden opleiding volgt.

2. DOEL PRIVACYREGLEMENT
2.1 Dit Privacyreglement heeft tot doel:
a. de persoonlijke levenssfeer van Cursisten en bezoekers van de website van wie persoonsgegevens worden verwerkt te beschermen tegen misbruik van die
gegevens en tegen het verwerken van onjuiste gegevens;
b. te voorkomen dat persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander doel dan het doel waarvoor ze verzameld zijn;
c. de rechten van de Cursisten en bezoekers van de website te waarborgen.

3. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR UW GEGEVENS?
Opleidingsinstituut Kappersakademie B.V., Mariniersweg 149, 3011 NK Rotterdam is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van Cursisten en bezoekers van onze websites.

4. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT NKA?
4.1 Wij kunnen gegevens verzamelen en verwerken op de volgende manieren:
a. Informatie die u zelf aan ons verstrekt; en
b. Informatie die wij verkrijgen door het volgend van de opleiding of het bezoek aan onze websites.
4.2 Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:
a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie
bedoelde gegevens, alsmede bankrekeningnummer van de betrokkene;
b. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;
c. nationaliteit en geboorteplaats;
d. gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van Cursisten;
e. gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van betrokkene;
f. gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging van de Cursist, voor zover die noodzakelijk zijn voor het onderwijs;
g. gegevens betreffende de aard en het verloop van het onderwijs, alsmede de behaalde studieresultaten;
h. gegevens met het oog op de organisatie van het onderwijs en het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen;
i. gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van inschrijvingsgelden, school- en lesgelden en bijdragen of vergoedingen voor
leermiddelen en buitenschoolse activiteiten;
j. foto’s en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten van de instelling of het instituut;
k. gegevens van docenten en begeleiders, voor zover deze gegevens van belang zijn voor de organisatie van het instituut of de instelling en het geven van onderwijs,
opleidingen en trainingen; en
l. andere dan de onder a tot en met k bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een
wettelijke regeling.

5. VOOR WELK DOEL GEBRUIKT NKA UW GEGEVENS?
5.1 De verwerking geschiedt van persoonsgegevens van Cursisten met in achtneming van artikel 19 van het Vrijstellingsbesluit slechts ten behoeve van:
a. de organisatie of het geven van het onderwijs, de begeleiding van Cursisten dan wel het geven van studieadviezen;
b. het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen;
c. het bekend maken van informatie over de organisatie en leermiddelen als bedoeld, onder a en b, alsmede informatie over de Cursisten, bedoeld in het
eerste lid, op de website;
d. het bekend maken van de activiteiten van NKA op de eigen website;
e. het berekenen, vastleggen en innen van inschrijvingsgelden, school-en lesgelden en bijdragen of vergoedingen voor leermiddelen en buitenschoolse
activiteiten, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
f. het creëren van een veilige omgeving voor medewerkers van NKA en Cursisten;
g. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;
h. (onderzoek gericht op) de kwaliteitsverbetering in het onderwijs; en
i. de uitvoering of toepassing van een andere wet.
5.2 Marketingactiviteiten
We doen graag aanbiedingen voor onze producten en diensten aan onze relaties (ook na beëindiging van het contract). Dit doen we per telefoon, e-mail of post, tenzij u
hier bezwaar tegen maakt.
5.3 Verwerking van uw gegevens op de website van NKA
Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens op onze website in de eerste plaats om met u te communiceren. Uw gegevens worden daarnaast gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om onze diensten en onze websites te verbeteren. Wij kunnen uw gegevens op onze websites ook gebruiken om in bepaalde gevallen (commerciële) informatie per e-mail te kunnen sturen over de activiteiten van NKA, mits u daarvoor toestemming heeft gegeven.

6. TOEGANG TOT PERSOONSGEGEVENS
6.1 Behoudens daartoe strekkende wettelijke voorschriften ter zake hebben slechts toegang tot de persoonsgegevens:
a. degenen, waaronder begrepen derden, die zijn belast met of leiding geven aan de activiteiten die in verband staan met de verwerking van de gegevens of die daarbij
noodzakelijk zijn betrokken;
b. anderen, in gevallen als bedoeld in artikel 8 onder a, c en d, en artikel 9 derde lid van de WBP.

7. VERSTREKKING AAN DERDEN
7.1 Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan de volgende derden:
a. derden, die leiding geven aan of belast zijn met de verwerking van persoonsgegevens van Cursisten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;
b. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8 onder a, c en d, of artikel 9 (verenigbaar gebruik), derde lid, van de WBP;
c. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8 onder e en f, van de WBP, voor zover het slechts gegevens betreft als bedoeld in artikel [=] van dit reglement, en nadat het
voornemen daartoe aan betrokkene is mede gedeeld en deze gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid is geweest het recht van verzet als bedoeld in artikel 40 of
41 van de WBP uit te oefenen.
7.2 Ingeval van verstrekking van persoonsgegevens aan derden, treft NKA de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat uw gegevens
uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en voor de in dit Privacyreglement genoemde doeleinden worden verwerkt.
7.3 We kunnen geanonimiseerde, niet tot een persoon herleidbare gegevens verstrekken aan onze partners, zoals adverteerders, of maken deze bekend. Wij kunnen
bijvoorbeeld gegevens publiceren die de trend aangeven van het gebruik van onze opleidingen.
7.4 Als NKA betrokken wordt bij een fusie, overname of activa/passivatransactie, zullen wij de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens waarborgen. Wij zullen de
betreffende klanten informeren voordat de persoonsgegevens worden overgedragen of onder een ander privacybeleid gaan vallen.

8. HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?
De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat de studie is beëindigd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. De gegevens op de website worden onverwijld verwijderd wanneer de betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger daarom verzoekt.

9. BEVEILIGING EN GEHEIMHOUDING
9.1 Wij dragen zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Deze
maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau, gelet op de risico’s die de
verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van
persoonsgegevens te voorkomen.
9.2 Indien sprake is van elektronische verwerking van persoonsgegevens zal via een coderings- en wachtwoordbeveiliging aan de tot toegang bevoegde personen toegang worden gegeven tot bepaalde gedeelten van de persoonsgegevens of tot alle persoonsgegevens al naar gelang hun werkzaamheden dit vereisen.
9.3 Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit reglement en daarbij de beschikking krijgt over persoonsgegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent
of redelijkerwijs kan vermoeden en voor wie niet reeds uit hoofde van beroep, functie of wettelijk voorschrift ter zake van de persoonsgegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan. Dit geldt niet indien enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van dit reglement de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.
9.4 Wij zullen de Autoriteit Persoonsgegevens onverwijld in kennis stellen van een datalek die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens.
9.5 Wij zullen de betrokkene onverwijld in kennis stellen van een datalek als de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor diens persoonlijke levenssfeer.
9.6 Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit reglement en op de hoogte raakt van een (mogelijk) datalek is verplicht hiervan onverwijld melding te maken bij NKA.

10. INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
10.1 U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. Een verzoek tot inzage kun u doen door een brief te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig
legitimatiebewijs aan Opleidingsinstituut Kappersakademie B.V. Mariniersweg 149, (3011 NK) Rotterdam.
10.2 Als u van mening bent dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, kunt u deze persoonsgegevens laten corrigeren. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via Opleidingsinstituut Kappersakademie B.V. Mariniersweg 149 (3011 NK) Rotterdam. U ontvangt dan binnen 4 weken schriftelijk antwoord. Indien wij twijfelen aan de identiteit van de verzoeker, vragen wij zo spoedig mogelijk aan de verzoeker schriftelijk nadere gegevens inzake zijn identiteit te verstrekken of een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Door dit verzoek wordt de termijn opgeschort tot het tijdstip dat het gevraagde bewijs is geleverd.
10.3 U kunt ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen. Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk van onze servers en back up systemen verwijderen.
10.4 Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen, de privacy van anderen in gevaar of uitermate onpraktisch zijn.
10.5 Wij kunnen u een tegemoetkoming in de kosten in rekening brengen om te voldoen aan het recht op inzage en correctie. De hoogte van deze tegemoetkoming zal in
overeenstemming zijn met de geldende privacywetgeving.

11. RECHT VAN VERZET
11.1 U hebt de mogelijkheid om u te verzetten tegen gebruik van uw persoonsgegevens als het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. Ook als u in een eerder stadium toestemming hebt gegeven, kun u zich verzetten tegen verder gebruik van uw persoonsgegevens.
11.2 Als u bezwaar wil maken tegen het gebruik van uw gegevens dan kunt u dit ons laten weten per brief, gericht aan Opleidingsinstituut Kappersakademie B.V. Mariniersweg, 149 (3011 NK) Rotterdam. Indien u bezwaar wilt maken, vermeldt dan in de brief duidelijk tegen welk gebruik van uw gegevens u bezwaar maakt. U ontvangt binnen 4 weken na uw bezwaar van ons een schriftelijk antwoord.
11.3 Als wij uw persoonsgegevens niet langer mogen gebruiken, kan dit leiden tot minder gebruiksmogelijkheden van onze websites.

12. OUD-CURSISTEN
12.1 Wij kunnen besluiten over te gaan tot het instellen van een verwerking betreffende oud-Cursisten. De verwerking van persoonsgegevens van oud-Cursisten geschiedt
slechts voor:
a. het onderhouden van contacten met de oud-Cursisten;
b. het verzenden van informatie aan de oud-Cursisten;
c. het berekenen, vastleggen en innen van bijdragen en giften, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen, alsmede andere activiteiten van
intern beheer; en
d. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole.
12.2 Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:
a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie
benodigde gegevens, alsmede bankrekeningnummer van de betrokkene;
b. een administratienummer dat geen andere gegevens bevat dan bedoeld onder a;
c. gegevens betreffende de aard van de studie en de periode gedurende welke de
oud-Cursist de opleiding heeft gevolgd; en
d. gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van bijdragen en giften.

13. INFORMATIEPLICHT
13.1 Wij informeren u door middel van onder meer dit Privacyreglement het verwerken van diens persoonsgegevens, voorafgaand aan de verzameling van de persoonsgegevens of, indien de gegevens van derden afkomstig zijn, voorafgaand aan het moment van vastlegging.
13.2 Wij passen onze Privacyreglement soms aan. Wij beperken uw rechten niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij zullen u ingeval van belangrijke wijzigingen op een meer persoonlijke wijze informeren over de veranderingen.